Monday, January 9, 2017

Cộng đồng người Hoa thời xưa tại Sài Gòn Chợ Lớn

Lịch sử Trung Quốc và Việt Nam rất gắn liền nhau, sự hiện diện của người Hoa trên đất Việt đã có từ ngàn xưa, người dân Trung Quốc rất giỏi về buôn bán, họ hay sống chung đoàn tụ lại với nhau. “Chợ Lớn” là khu phố người Hoa rất lớn ở Saigon, cũng giống như là quận 13 của Paris vậy.
Cộng đồng người Hoa
Cộng đồng người Hoa

Cộng đồng người Hoa
Cộng đồng người Hoa

Phái đoàn Trung Quốc
Phái đoàn Trung Quốc

Chợ lớn thuở sơ khai
Chợ lớn thuở sơ khai

Thợ sửa giày
Thợ sửa giày

Bán hủ tiếu

Ðám ma
Ðám ma

Back to the Future
Back to the Future

Hút thuốc phiện
Hút thuốc phiện

Ðang làm vịt quay
Ðang làm vịt quay

Ðoàn hát Quảng
Ðoàn hát Quảng

Nhà hát người Tàu
Nhà hát người Tàu

Chùa Tàu
Chùa Tàu

Một ngôi chùa ở Chợ Lớn
Một ngôi chùa ở Chợ Lớn

Ðường Canton trong Chợ lớn
Ðường Canton trong Chợ lớn

Hút thuốc (phiện, thuốc lào)
Hút thuốc (phiện, thuốc lào)

Hút thuốc phiện
Hút thuốc phiện

Gia đình giàu người Hoa
Gia đình giàu người Hoa

Bán thuốc rong
Bán thuốc rong

Một nhà sư người Tàu
Một nhà sư người Tàu

Nam nghệ sĩ
Nam nghệ sĩ

Nữ nghệ sĩ
Nữ nghệ sĩ

Một cô gái Nûng
Một cô gái Nûng

Một người Hoa trung lưu
Một người Hoa trung lưu

Đám rước
Đám rước

Đám múa lân, Cholon_la_procession_du_dragon
Đám múa lân

Đốt pháo ở Chợ Lớn, Cholon_tir_des_petards_n49
Đốt pháo ở Chợ Lớn

Bên trong một ngôi chùa ở Chợ Lớn
Bên trong một ngôi chùa ở Chợ Lớn

Một gia đình người Hoa ở Chợ Lớn
Một gia đình người Hoa ở Chợ Lớn

Một gia đình người Hoa ở Lào Kay
Một gia đình người Hoa ở Lào Kay

Tiệm bán thịt
Tiệm bán thịt

Thương mại
Thương mại

Thợ máy người Hoa
Thợ máy người Hoa

Tập tục bó chân của người Hoa
Tập tục bó chân của người Hoa

No comments:

Post a Comment