Sunday, June 25, 2017

Học từ vựng qua danh ngôn

Yesterday is but a dream and tomorrow is only a vision. But today well lived makes every yesterday a dream of happiness and every tomorrow a vision of hope.
– Unknown Author –
Ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ và ngày mai chỉ là một viễn cảnh. Nhưng sống trọn vẹn ngày hôm nay sẽ khiến cho từng ngày trôi qua là một giấc mơ đẹp, còn ngày mai là một viễn cảnh tràn đầy hy vọng.
– Khuyết danh –
yesterday (adv) – /ˈjes.tə.deɪ/: ngày hôm qua
vision (n) – /ˈvɪʒ.ən/: tầm nhìn, viễn cảnh
happiness (n) – /ˈhæp.i.nəs/: niềm vui, hạnh phúc
hope (v/n) – /həʊp/: hi vọng, niềm hi vọng
The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it.
Mối nguy lớn nhất đối với hầu hết chúng ta không phải là cái đích chúng ta nhắm tới quá cao và chúng ta không đạt tới, mà là cái đích chúng ta nhắm tới quá thấp và chúng ta đạt được nó.

The rain may be falling hard outside 
But your smile makes it alright
I’m so glad that you’re my friend
I know our friendship will never end.
Dù ngoài trời mưa đang rất to
Bạn mỉm cười, thế là mưa hóa nhỏ
Mình vui lắm khi mình có bạn
Tình bạn chúng ta sẽ mãi vững bền.

Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream.
Hãy học cách hạnh phúc với những gì bạn có trong khi bạn đang theo đuổi tất cả những gì mình mơ ước.

If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day. So that I’ll never have to live without you.
Nếu bạn sống đến một trăm tuổi, tôi muốn sống đến một trăm tuổi từ đi một ngày để tôi sẽ không bao giờ phải sống thiếu vắng bạn.

I have learned more from my failures than from my success.
Tôi đã học được nhiều điều từ thất bại của tôi hơn là từ thành công của tôi.


Sometimes I want to shout to the whole world how lucky I am to have you as my friend but sometimes I want to hush, afraid that somebody might take you away from me.
Đôi khi tôi muốn hét to với cả thế giới rằng tôi mới may mắn làm sao khi tôi có bạn là bạn của tôi, nhưng đôi khi tôi muốn im lặng, sợ rằng ai đó sẽ “cướp” bạn đi mất.
What you get by achieving your goals, is not as important as, what you become by achieving your goals.
Điều bạn gặt hái được bằng việc đạt được mục tiêu không quan trọng bằng con người bạn trở thành khi đạt được mục tiêu.
Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born.
Mỗi người bạn thể hiện một thế giới trong chúng ta, một thế giới chưa thể được sinh ra cho đến khi họ tới, và chỉ bằng những cuộc gặp gỡ này mà một thế giới mới đã được sinh ra.
The world is full of abundance and opportunity, but far too many people come to the fountain of like with a sieve instead of a tank car… a teaspoon instead of a steam shovel. They expect little and as a result they get little.
Thế giới đầy rẫy sự dư dả và cơ hội, nhưng có quá nhiều người đến với suối nguồn của cuộc sống mà chỉ mang theo một chiếc rây thay vì một chiếc xe bồn… một thìa uống trà thay vì một chiếc máy xúc. Họ mong đợi ít và kết quả là họ nhận được ít.

cham-ngon-cuoc-song-hay-1
CHÂM NGÔN TIẾNG ANH HAY VỀ CUỘC SỐNG
Life is a story, make yours the best seller.
Cuộc sống là một cuốn truyện, hãy làm sao cho cuốn của bạn bán chạy nhất.
When life changes to be harder, change yourself to be stronger.
Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, hãy thay đổi bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn.
In three words I can sum up I’ve learned in life: it goes on.
Bằng 3 từ tôi có thể tóm tắt những gì tôi học được về cuộc sống: nó tiếp tục.
You’re given this life because you’re strong enough to live it.
Bạn được ban cho cuộc sống này vì bạn đủ mạnh mẽ để sống nó.
Life is trying things to see if they work.
Cuộc sống là thử làm mọi việc để xem nó có cho kết quả không.
Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s about learning to dance in the rain.
Cuộc sống không phải là chờ đợi cơn bão qua đi. Nó là việc học cách khiêu vũ ngay cả trong mưa.
You can’t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one.
Bạn không thể bắt đầu chương mới của cuộc đời nếu bạn cứ đọc đi đọc lại mãi chương trước đó.
Life has no remote. Get up and change it yourself.
Cuộc sống không có điều khiển từ xa. Hãy tự đứng dậy và thay đổi nó.
One of the simplest way to stay happy is to let go all of the things that make you sad.
Cách đơn giản nhất để luôn hạnh phúc là bỏ qua tất cả những thứ làm bạn buồn.
The happiness of your life depends on the quality of your thoughts.
Hạnh phúc trong cuộc sống của bạn phụ thuộc vào chất lượng những suy nghĩ của bạn.
Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow.
Cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ hai. Nó được gọi là ngày mai.
Learn form yesterday. Live for today. Hope for tomorrow.
Học từ hôm qua. Sống cho hôm nay. Hi vọng cho ngày mai.
If you sleep on life, all you will have are dreams.
Nếu bạn ngủ quên trong cuộc sống, tất cả những gì bạn có là những giấc mơ.
Life is like a camera lens. Focus only on what’s important and you can capture it perfectly.
Cuộc sống giống như một cái ống kính máy ảnh. Tập trung vào điều quan trọng nhất và bạn sẽ nắm bắt được nó một cách hoàn hảo.
Đọc xong những câu cham ngon cuoc song tieng anh trên, mong rằng các bạn sẽ nhận ra: Cuộc sống luôn muôn màu muôn vẻ, có lúc tươi sáng cũng có lúc u tối. Đó là quy luật tự nhiên và chính những sắc màu đa dạng ấy cho con người nhiều bài học để trưởng thành lên từng ngày.

1.The busy have no time for tears
( Người bận rộn chẳng có thời gian để khóc )
– Lord Byron ­
Busy/ˈbɪz.i/:bận rộn
Tear /teәr/ : nước mắt
quote-lord-byron-the-busy-have-no-time-for-tears-1
2. It is a good thing to be rich and a good thing to be strong but It is a better thing to be loved of many friends
( Giàu có, khỏe mạnh là điều tốt nhưng điều tốt hơn là được bạn bè yêu thương)
-Euripides ­
Rich/rɪtʃ/ : giàu có ­
Strong /strɒŋ/ : mạnh mẽ
3. Friends are like stars,they always seem to shine when the night is as its darkest
( Tình bạn như những ngôi sao, chúng luôn luôn chiếu sáng vào những đêm tối nhất)
– Meredith Shea ­
Star /stɑːr/ : ngôi sao ­
Shine/ʃaɪn/: ánh sáng, chiếu sáng ­
dark/dɑːk/: tối, đêm tối
4. We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world
( Chúng ta không bao giờ có thể học được để trở nên can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này)
– Helen Keller
Brave/breɪv/  : sự can đảm
Patient/ˈpeɪ.ʃənt/  : kiên nhẫn
Joy /dʒɔɪ/ : niềm vui
5. Friendship doubles your joys and divides your sorrows
( Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn của bạn)
-Unknown author
Double /ˈdʌb.əl/ : nhân đôi
Divide /dɪˈvaɪd/ : chia ra
6. When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile
( Khi cuộc đời cho bạn trăm lý do để khóc, hãy chỉ cho cuộc đời thấy bạn có nghìn lý do để cười)
-Unknown author
Reason /ˈriː.zən/: lý do
7. Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in
( Tham vọng là con đường dẫn bạn đến thành công. Sự kiên trì là chiếc xe chở bạn trên con đường đó)
Ambition /æmˈbɪʃ.ən/  : tham vọng
Path /pɑːθ/ : con đường
Persistence /pəˈsɪs.təns/: sự kiên trì
cham-ngon-tieng-anh-cuoc-song-hay-1
8. Don’t let schooling interfere with your education
(Đừng để trường lớp cản con đường giáo dục của bạn)
-Mark Twain
Schooling /ˈskuː.lɪŋ/ :sự giáo dục của nhà trường
Interfere /ˌɪn.təˈfɪər/ : gây rắc rối, cản trở
Education /ˌedʒ.uˈkeɪ.ʃən/ : giáo dục
9. Life is a succession of lessons which must be lived to be understood
(Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được)
– Helen Keller
Succession /səkˈseʃ.ən/ : chuỗi, sự kế tiếp
Lesson /ˈles.ən/: bài học
10. Life is not fair, get used to it
(Cuộc sống không công bằng, hãy làm quen với nó)
– Bill Gates
Fair /feər/ : công bằng
Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay bổ sung vào bộ sưu tập những châm ngôn sống hay bằng tiếng anh. Chắc chắn nó sẽ giúp ích cho bạn thật nhiều trên hành trình cuộc đời đầy khó khăn nhưng cũng nhiều tiếng cười.

No comments:

Post a Comment