Sunday, August 6, 2017

McDonald's Tăng Thương Vụ Nhờ Món Ăn Mới

Hệ thống tiệm ăn nhanh McDonalds, đang đối diên áp lực từ sự cạnh tranh ngày càng gia tăng, nói rằng họ đã khám phá công thức thành công trong món nước ngọt giá $1 và nhiều món hamburgers mới. Hệ thống tiệm này ở Anh Quốc cho biết đã đạt thương vụ hàng tháng cao nhất trong lịch sử vào tháng 4. Cổ phần McDonalds đã nhảy vọt lên hơn 3.4% sau khi công ty công bố doanh thu cho thấy lợi tức 28% cao hơn tính theo năm.McDonald's Menu
Meals Include Medium French Fries or Salad & Soft Drink
Big Mac$3.99
Big Mac - Meal$5.99
2 Cheeseburgers$2.00
2 Cheeseburgers - Meal$4.89
Quarter Pounder with Cheese$3.79
Quarter Pounder with Cheese - Meal$5.79
Double Quarter Pounder with Cheese$4.79
Double Quarter Pounder with Cheese - Meal$6.69
Bacon Clubhouse Burger$4.49
Bacon Clubhouse Burger - Meal$6.49
Buttermilk Crispy Chicken$4.39
Buttermilk Crispy Chicken - Meal$6.39
Artisan Grilled Chicken$4.39
Artisan Grilled Chicken - Meal$6.39
Premium McWrap Chicken & Bacon (Grilled or Crispy)$4.39
Premium McWrap Chicken & Bacon (Grilled or Crispy) - Meal$6.39
Premium McWrap Chicken & Ranch (Grilled or Crispy)$4.39
Premium McWrap Chicken & Ranch (Grilled or Crispy) - Meal$6.39
Premium McWrap Sweet Chili Chicken (Grilled or Crispy)$4.39
Premium McWrap Sweet Chili Chicken (Grilled or Crispy) - Meal$6.39
Filet-O-Fish$3.79
Filet-O-Fish - Meal$5.79
Double Filet-O-Fish$4.79
Double Filet-O-Fish - Meal$6.79
Premium Chicken Bacon Clubhouse (Grilled or Crispy)$4.49
Premium Chicken Bacon Clubhouse (Grilled or Crispy) - Meal$6.49
Nuggets
Meals Include Medium French Fries or Salad & Soft Drink
10 Pc. Chicken McNuggets$4.49
10 Pc. Chicken McNuggets - Meal$6.49
20 Pc. Chicken McNuggets$5.00
40 Pc. Chicken McNuggets$8.99
Salads
Grilled or Crispy Chicken
Southwest Salad$4.79
Bacon Ranch Salad$4.59
McPick 2 for $2
Limited Time
Entree (McDouble or McChicken) & Side (Small Fries or 3 Pc. Mozzarella Sticks)$2.00
Snacks & Sides
Chicken Ranch Snack Wrap (Grilled or Crispy)$1.69
Small French Fries$1.39
Medium French Fries$1.79
Large French Fries$1.89
3 Pc. Mozzarella Sticks$1.19
McValue Menu & More
Grilled Onion Cheddar Burger$1.00
McDouble$1.39
McChicken$1.29
BBQ Ranch Burger$1.00
Cheeseburger$1.00
Double Cheeseburger$1.69
Daily Double$1.99
Bacon McDouble$2.00
4 Pc. Chicken McNuggets$1.99
20 Pc. Chicken McNuggets$5.00
Parfait$1.00
Side Salad$1.59
3 Cookies$1.00
Cone$1.00
2 Bags Apple Slices$1.00
McValue Breakfast Menu
Sausage Burrito$1.29
Sausage McMuffin$1.19
Sausage Biscuit$1.19
Hash Browns$1.09
Egg & Cheese Biscuit$1.39
Cinnamon Melt$1.69
McCafe Drinks
Small Smoothie (Mango Pineapple, Strawberry Banana, or Blueberry Pomegranate)$2.39
Medium Smoothie (Mango Pineapple, Strawberry Banana, or Blueberry Pomegranate)$2.89
Large Smoothie (Mango Pineapple, Strawberry Banana, or Blueberry Pomegranate)$3.39
Small Frappe (Mocha, Caramel, or Chocolate Chip)$2.39
Medium Frappe (Mocha, Caramel, or Chocolate Chip)$2.89
Large Frappe (Mocha, Caramel, or Chocolate Chip)$3.39
Small Espresso & Chocolate (Mocha, Caramel Mocha, Iced Mocha, Iced Caramel Mocha, Latte, Hot Chocolate, White Chocolate Mocha or White Hot Chocolate)$2.39
Medium Espresso & Chocolate (Mocha, Caramel Mocha, Iced Mocha, Iced Caramel Mocha, Latte, Hot Chocolate, White Chocolate Mocha or White Hot Chocolate)$2.89
Large Espresso & Chocolate (Mocha, Caramel Mocha, Iced Mocha, Iced Caramel Mocha, Latte, Hot Chocolate, White Chocolate Mocha or White Hot Chocolate)$3.39
Small Premium Roast Coffee$1.00
Medium Premium Roast Coffee$1.29
Large Premium Roast Coffee$1.49
Small Iced Coffee$1.39
Medium Iced Coffee$1.79
Large Iced Coffee$1.99
Small Sweet Tea$1.00
Medium Sweet Tea$1.29
Large Sweet Tea$1.49
Small Soft Drink$1.00
Medium Soft Drink$1.29
Large Soft Drink$1.49
Small Orange Juice$1.59
Medium Orange Juice$1.89
Large Orange Juice$2.09
Milk$1.00
Bottle Dasani Water$1.00
Sweet Treats
Small Shake (Chocolate, Vanilla, or Strawberry)$2.19
Medium Shake (Chocolate, Vanilla, or Strawberry)$2.59
Large Shake (Chocolate, Vanilla, or Strawberry)$2.99
Small Shamrock Shake (Limited Time)$2.19
Medium Shamrock Shake (Limited Time)$2.59
Large Shamrock Shake (Limited Time)$2.99
Sundae (Hot Fudge or Caramel)$1.29
Apple Pie$0.99
Cone (Vanilla)$1.00
Regular McFlurry$2.39
Snack McFlurry$1.79
1 Pc. Soft Baked Chocolate Chip Cookie$0.39
3 Pc. Soft Baked Chocolate Chip Cookie$1.00
Strawberry & Creme Pie (Limited Time)$0.99
Happy Meal
Includes Kids French Fries, Side & Drink
4 Pc. Chicken McNuggets$3.29
Hamburger$2.49
Cheeseburger$2.79
Mighty Kids Meal
Includes Small French Fries, Side & Drink
6 Pc. Chicken McNuggets$3.99
Breakfast Meals
Meals Include Hash Browns and Small Coffee
Egg White Delight McMuffin$2.79
Egg White Delight McMuffin - Meal$3.99
Egg McMuffin$2.79
Egg McMuffin - Meal$3.99
Sausage McMuffin with Egg$2.99
Sausage McMuffin with Egg - Meal$4.19
Bacon, Egg & Cheese Biscuit$3.19
Bacon, Egg & Cheese Biscuit - Meal$4.39
Sausage Biscuit with Egg$2.79
Sausage Biscuit with Egg - Meal$3.99
Sausage Gravy & Biscuit$2.89
Sausage Gravy & Biscuit - Meal$4.89
Bacon, Egg & Cheese McGriddles$3.29
Bacon, Egg & Cheese McGriddles - Meal$4.49
Sausage, Egg & Cheese McGriddles$3.29
Sausage, Egg & Cheese McGriddles - Meal$4.49
Sausage McGriddles$2.79
Sausage McGriddles - Meal$4.49
Bacon, Egg & Cheese Bagel$3.29
Bacon, Egg & Cheese Bagel - Meal$4.99
Steak, Egg & Cheese Bagel$3.99
Steak, Egg & Cheese Bagel - Meal$5.19
2 Sausage Burritos$2.39
2 Sausage Burritos - Meal$4.29
Morning Platters
Big Breakfast with Hot Cakes$5.49
Big Breakfast$3.69
Sausage Gravy & Biscuit$2.99
3 Hot Cakes with Sausage$3.19
3 Hot Cakes$2.49
Oatmeal
Fruit & Maple Oatmeal$1.99

No comments:

Post a Comment